Všeobecné Obchodné Podmienky
pre kúpu a predaj uzatváranú prostredníctvom webovej stránky www.tiendapepe.sk


I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky predaja a nákupu tovaru predávajúceho: Josef Hauer TIENDA PEPE (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je ponúkaný prostredníctvom web stránky elektronického obchodu www.tiendapepe.sk(ďalej len „Web stránka“). Tovar je poskytovaný a dodávaný výlučne na území Slovenskej republiky a Českej republiky.Súčasťou týchto VOP je aj informácia a postup riešenia reklamácií (ďalej len „Reklamačný poriadok“).
Tovarom pre účely týchto VOP sa rozumie akýkoľvek produkt, ktorý sa nachádza v ponuke Predávajúceho, ponúkaný na kúpu cez elektornický obchod Predávajúceho prostredníctvom internetových stránok www.tiendapepe.sj.
Tovar je oprávnený objednať a Službu je oprávnený využiť:
Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá prejavila súhlas s týmito VOP a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania
Podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle písm. a) bodu 2 tohto Článku
(osoba uvedená pod písm. a) a písm. b) ďalej len „Zákazník“)
Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru a/ alebo Služby.
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou ako predávajúcim a Zákazníkom ako kupujúcim, ktorej predmetom je dodanie Tovaru a/alebo Služby a vzťahujú sa na všetky objednávky Zákazníka, ktoré boli Spoločnosti doručené prostredníctvom Web stránky. V prípade rozporu medzi týmito VOP a Zmluvy na dodanie Tovaru a/ alebo Služby je sú rozhodujúce konkrétne ustanovenia Zmluvy.


II. Uzatvorenie Zmluvy

Zaslanie objednávky Zákazníkom prostredníctvom Web stránky sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy. Objednávku je možné zaslať výlučne elektronicky, na inak zaslanú objednávku sa neprihliada.
Objednávka obsahuje indetifikáciu Zákazníka v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt, mailová adresa (v prípade právnickej osoby sa uvedie obchodné meno, sídlo a IČO spoločnosti), špecifikácia Tovaru, množstvo Tovaru, miesto dodania, spôsob dopravy a platobné informácie. Špecifkácia objednávky ako i Zákazníka je zhrnutá v objednávkovom formulári.
Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi prejavuje svoj súhlas v znení platom v čase zaslania objednávky.
Zmluva sa považuje za uzavretú akceptáciou objednávky zo strany Predávajúceho, o čom bude každý Zákazník informovaný zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na ním zadanú mailovú adresu v objednávke. Zákazník bude zároveň s potvrdením objednávky informovaný o predpokladanom čase dodania objednávky.
Predávajúci negarantuje dostupnosť Tovaru. V prípade momentálnej nedostupnosti objednaného Tovaru bude Zákazník o tejto skutočnosti upovedomený Predávajúcim na zadanú mailovú adresu alebo telefonicky bez zbytočného odkladu, najmä za účelom ďalšej dohody postupu a možností vybavenia objednávky.Po dohode môže byť objednávka alebo jej časť zrušená alebo upravená.

III. Cena Tovaru a Platobné podmienky

Cena Tovaru je uvedená na Web stránke v zmysle aktuálneho cenníka Predávajúceho. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH. K cene Tovaru bude pripočítaná cena dodania (prepravné náklady) v súlade s Čl. IV týchto VOP.
Spoločnosť je oprávnená cenník Tovarov kedykoľvek zmeniť, na už objednané Tovary sa zmena cenníka nevzťahuje.
Cenu objednávky je možné uhradiť nasledovným spôsobom:
bezhotovostným prevodom elektronickými prostriedkami prostredníctvom Web stránky a prepojenia na stránky CardPay, Tatrapay
na dobierku v hotovosti
Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Zákazníka až úplným zaplatením ceny objednávky, t.j. ceny Tovaru vrátane ceny dodania.

IV.
Dodanie Tovaru/ Služby

Cena dodania (Prepravné náklady) nie je súčasťou ceny Tovaru, ktorá je uvedená na Web stránke pri ponúkanom Tovare.
Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Zákazníkovi v cene dodania uvedenej v objednávke, namiesto dodania určené Zákazníkom v objednávke a to najneskôr do [о] dní odo dňa prijatia objednávky. O predpokladanom dni doručenia bude Zákazník informovaný potvrdzujúcim e-mailom v zmysle Čl. II, bod 4 týchto VOP.
Tovar je možné doručiť niektorým z nasledovných spôsobov:
Doručenie prepravnou službou v rámci územia SR
Osobný odber na adrese: [о].
Možnosť výberu dodania tovaru je ponechaná na Zákazníkovi. Prepravné náklady je povinný uhradiť Zákazník a budú automaticky pripočítané k cene objednaného Tovaru a v rámci SR predstavujú sumu [о]. V rámci dopravy v ČR predstavujú náklady na prepravu [о] EUR. Osobný odber nie je spoplatnený. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť, nad akú sumu objednávky, nebudú prepravné náklady Zákazníkovi účtované.
Tovar sa považuje za dodaný momentom prevzatia Tovaru Zákazníkom. Dodaním Tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Zákazníka. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie Tovaru zavinené prepravcom.
Zákazník má právo prevzatie Tovaru odmietnuť za predpokladu, že nezodpovedá objednávke (množstvo a druh Tovaru) a/ alebo je poškodený. V tomto prípade je Zákazník povinný spísať s prepravcom reklamačný protokol a uviesť dôvod neprevzatia Tovaru. Pokiaľ Zákazník zistí poškodenie Tovaru spôsobené pri preprave až po prevzatí Tovaru, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu. V takomto prípade je nevyhnutné ponechať Tovar v originálnom balení z dôvodu dodatočnej kontroly Predávajúceho a/ alebo prepravcu.
V.
Reklamačný poriadok
V prípade, ak má Tovar vady, je Zákazník oprávnený uplatniť u Predávajúceho práva zo zodpovednosti za vady Tovaru. Vadou Tovaru sa na účely týchto VOP považuje taký stav Tovaru, ktorý bráni jeho riadnemu užívaniu, dodanie iného druhu Tovaru alebo iného množstva Tovaru, než určuje Zmluva. V prípade, ak bol Tovar dodaný na základe objednávky osoby špecifikovanej v Čl. I, bod 2 písm. b) týchto VOP, považujú sa vady Tovaru za nepodstatné.
Zodpovednosť za vady je Zákazník povinný uplatniť v rámci záručnej doby, písomne spolu s reklamovaným Tovarom a priložením príslušného dokladu o nákupe.
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím Tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady:
Vzniknuté skladovaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie
Používaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie
Tovar, ktorý bol zlacnený z dôvodu existencie vád na Tovare o ktorých Predávajúci Zákazníka informoval
Spôsobené konaním Zákazníka (najmä neodbornou manipouláciou s Tovarom, nedbanlivosťou Zákazníka a pod.)
Spôsobené vyššou mocou
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní odo dňa jej riadneho uplatnenia. O výsledku reklamácie bude Zákazník upovedomený bez zbytočného odkladu formou e-mailu, prípadne iným vopred dohodnutým spôsobom.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spotrebiteľa nasledovne:
Odstránením vady za predpokladu, že ide o vadu, ktorú je možné odstrániť
Poskytnutím primeranej zľavy, ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a vada nebráni riadnemu užívaniu Tovaru a spotrebiteľ s takýmto spôsobom reklamácie súhlasí
Výmenou vadného Tovaru za iný, ak ide o vadu, nemožno odstrániť a vada bráni riadnemu užívaniu Tovaru
Vrátením ceny vadného a riadne reklamovaného Tovaru
Zamietnutím reklamácie
V prípade, spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len „Odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia, nie je Predávajúci oprávnený vyžadovať od Spotrebiteľa úhradu nákladov na Odborné posúdenie.
V prípade, ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 mesiacoch odo dňa uzavretia Zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, kde môže spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Náklady na Odborné posúdenie znáša bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia Predávajúci.
V prípade, ak je Zákazník podnikateľom a/ alebo Tovar kupuje pre svoju podnikateľskú činnosť, záručná doba je určená v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.


VI.
Poučenie o možnosti odstúpiť od Zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení odoslaným poštou Spoločnosti, a to aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od dodania Tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bolo oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
V prípade odstúpenia od Zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru (poškodením, spotrebovaním a pod.) a berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ súhlasí, že Predávajúci má právo zníženie hodnoty Tovaru podľa tohto bodu započítať s pohľadávkou spotrebiteľa na vrátenie zaplatenej ceny.
V prípade Tovaru, ktorý má spotrebný charakter, je uzavretý v ochrannom alebo hygienickom obale (napr. drogistické výrobky/ prípravky, vlasové doplnky, vlasové pomôcky/ hrebene a kefy, a pod.), a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak po dodaní Tovaru došlo k porušeniu jeho ochranného alebo hygienického obalu.
Odstúpiť od Zmluvy má spotrebiteľ právo aj pred dodaním Tovaru.
V prípade odstúpenia od Zmluvy je spotrebiteľ povinný znášať priame náklady na vrátenie Tovaru Spoločnosti.
Spotrebiteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Spoločnosť nedodá Tovar spotrebiteľovi na miesto dodania určené spotrebiteľom v objednávke do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcemu a Tovar nedodá ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej spotrebiteľom.
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak ním uplatnená reklamácia nebola vybavená do 30 dní od uplatnenia reklamácie, a zároveň ak nebol reklamovaný Tovar vymenený za nový Tovar.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) Tovar riadne užívať.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade vypredania zásob Tovaru alebopozastavenia predaja Tovaru, nedostupnosti Tovaru alebo v prípade objektívnej nemožnosti dodať Tovar objednávateľovi do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania Zákazníka s platením ceny objednávky o viac ako 14 dní.
Predávjúci a Zákazník majú právo od zmluvy odstúpiť iba písomnou formou.
V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zákazník a Predávajúci zaväzujú vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia a to v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa v prípade Zákazníka považuje za zachovanú, ak je Tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Po odstúpení od Zmluvy spotrebiteľom sa Predávajúci zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä cenu Tovaru, vrátane nákladov na dodanie Tovaru spotrebiteľovi. Platby sa Predávajúci zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného Tovaru spotrebiteľom. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

VII. Web stránka
Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom Web stránky je Spoločnosť, ktorá je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a príslušnými právnymi predpismi oprávnená vykonávať práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Web stránku, najmä, nie však výlučne jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.

Fotografie Tovaru vyobrazeného na Web stránke majú ilustračný charakter a môžu sa mierne líšiť od vizuálu skutočného Tovaru. Všetky informácie umiestnené na Web stránke vrátane grafiky, fotografií, popisov, aplikácií a pod. sú chránené právnymi predpismi. Akékoľvek ich použitie bez súhlasu Spoločnosti predstavuje porušenie právnych predpisov.

Technické požiadavky na pripojenie
[о]


VIII. Ochrana osobných údajov


Zákazník zaslaním objednávky prostredníctvom Web stránky udeľuje Spoločnosti súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu Spoločnosťou uvedených údajov uvedených v objednávke, ktorými sú meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, a to za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie záväzkov vyplývajúcich Spoločnosti zo Zmluvy.
VIII.
Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.12. 2016
Objednávateľ odoslaním objednávky vyhlasuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Odkaz na VOP je prílohou potvrdenia objednávky.
Vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom neupravené Zmluvou alebo týmito VOP, sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, ustanoveniami zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Vzťahy medzi Predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom a/ alebo ktoré vznikli v rámci podnikateľskej činnosti a nie sú upravené Zmluvou alebo týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Na účely týchto VOP sa za písomnú formu považuje listová zásielka alebo e-mail. Listová zásielka sa považuje za doručenú v deň jej doručenia druhej strane alebo v deň odmietnutia jej prevzatia druhou stranou alebo v deň jej vrátenia sa odosielateľovi. E-mail sa považuje za doručený jeho odoslaním druhej strane.
Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.
Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP a/alebo Zmluvy. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.
Akékoľvek spory alebo rozpory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, alebo porušenie, ukončenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy budú prejednávané v zmysle dohody zmluvných strán pred vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.